«Tilbake til oversikt

Åpenhetsloven

Hovedformålet med loven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester".

Aas Logoliten.jpg

Åpenhetsloven

Hovedformålet med loven er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester". Loven trådte i kraft 01.07.22, og setter krav til at bedrifter som omfattes av loven gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å unngå, eller eventuelt håndterer negative konsekvenser av egen virksomhet, av deres leverandørkjede og av andre forretningsforbindelser. Aas Mek. Verksted lager en årlig rapport, hvor vi redegjør for de vurderinger og funn som er kommet frem i aktsomhetsvurderingene. 

 

Menneskerettighetene og Aktsomhetsvurderinger

Aas Mek. Verksted jobber systematisk med å sikre at våre retningslinjer samt gjeldende lovgivning og regler blir fulgt. Vår målsetning er at vi verken direkte eller indirekte skal bryte menneskerettighetene.  Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd. Ved å utføre aktsomhetsvurderinger, kartlegger vi egen virksomhet, forretningspartnere og våre leverandørkjeder. Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk og pågående prosess som har som formål å ansvarlig gjøre næringslivet og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i virksomheten, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. Aas Mek. Verksted følger «OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for et ansvarlig næringsliv». Vi har også egne rutiner som er utarbeidet av en intern arbeidsgruppe.

 

Etiske retningslinjer

Bedrifter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin egen virksomhet, leverandørkjede og sine forretningsforbindelsers virksomhet. For at aktsomhetsvurderingene skal være effektive, bør prinsipper for ansvarlig næringsliv integreres i policy og styringssystemer. Vi skal drive vår virksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi vil arbeide for å unngå, eller evt. å håndtere, negativ påvirkning forbundet med vår virksomhet, leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser.


 

Samarbeid med tillitsvalgte.

Ved Aas Mek. Verksteder er det lang tradisjon for å ha et tett samarbeid med de tillitsvalgte. Dette er et systematisk arbeid som har vært utviklet over mange år gjennom dialog, informasjon og drøftinger. Vi har jevnlige møter mellom partene hvor det diskuteres aktuelle tema og problemstillinger innenfor saker. Arbeidet med Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurderinger er også et tema hvor tillitsvalgte blir inkludert og involvert.

 

Spørsmål

Hvis du lurer på mer om Aas Mek. Verksted sin håndtering av Åpenhetsloven, kan du sende en mail på følgende e-post: office@aasmek.no 
Henvendelsen må være skriftlig, og det må komme tydelig frem hvem som spør, eller om man representerer en organisasjon eller virksomhet.

 

Skriv ut